Clicky
021-44107578
شماره تماس
info@vandadflange.com
ایمیل پشتیبانی
تهران، بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی پلاک 30
دفتر مرکزی
لوگوی فلنج ونداد پترو

ونداد پترو ساحل

سازنده فلنج صنعتی به روش فورج گرم

تفاوت فولادهای NACE با فولادهای معمولی

فولادها در NACE هیچ طبقه بندی استانداردی ندارند و در صنایع نفت، فولاد براساس تجهیز و کاربرد آن انتخاب می شود . مثال فولاد مخازن تحت فشار بر اساس یکی از کدهای VIII Sec ASME و در سیستم خطوط لوله بر اساس 8.B31 و یا ASME 4.B31 و... تعیین می گردد. آنچه که به تسامح فولاد NACE گفته می شود به این معنا است که فولادها علاوه بر انجام آزمون استانداردهای مبنا، تست های اضافی که مثال در MR0175 برای محیط ترش و مرطوب در نظر گرفته شده را هم با موفقیت پاس کرده اند. در استاندارد MR0175 برای فوالدهای کربنی،کم آلیاژ و آلیاژی که در محیط ترش)H2S )و مرطوب استفاده می شوند، تست هایی الزامی است. در چنین محیط هایی احتمال وقوع عیوب زیر و یا ترکیبی از آنها وجود دارد .

SSC: Sulfide Stress Cracking

SCC - Stress corrosion cracking

SOHIC: Stress oriented Hydrogen Induced Cracking

GHSC – Galvanically-induced hydrogen stress cracking

SZC: Soft Zone Cracking

HIC: Hydrogen Induced Cracking

SWC: Stepwise Cracking

بند7 قسمت1 استاندارد MR0175 به فولادهای پیش تایید شده Prequalified اختصاص دارد. مطابق این استاندارد فوالدهای پیش تایید شده تنها برای SSC مقاوم هستند و در مورد سایر عیوب احتمالی، الزم است که طراحان بر اساس تجربه و یا منابع راهنمای NACE ،تصمیم بگیرند

 

فوالدهای پیش تایید Prequalified برخی از مواد در استاندارد MR0175 به عنوان مواد از قبل پذیرفته Prequalified مشخص شده اند . در این مقاله صرفا به فولاددهای کربنی می پردازیم . برای اطلاع از فوالدهای کم آلیاژ، آلیاژی و چدنها به استاندارد مذکور مراجعه شود . پذیرش فوالدهای کربنی شروطی دارد که مهمترین آن عبارت است از:

الف) ماکزیمم سختی 

ب) تنش زدایی فوالد پس از تغییر شکل سرد

پ) عدم استفاده از فوالدهای خوش تراش Machining-Free 

چ) عملیات حرارتی فوالدها در حالت نورد گرم، آنیل شده و ... انجام گیرد

خ) کنترل حداکثر گوگرد و کربن .